Etiketter

, , ,

Kyrkan i Hagby några mil söder om Kalmar är en av Sveriges bäst bevarade rundkyrkor. På grund av svamp- och mögelangrepp har kyrkan varit stängd sedan 2010 men nu är det dags för renovering. Först ska dock arkeologerna göra sitt. Av detta jobb återstår några kvadratmeter att gräva inne i kyrkan samt 10 kvadratmeter utomhus där det ska byggas ny toalett, berättar grävningsledaren Rikard Hedvall i ett mail. Arbetet ska avslutas under våren.

Jag har tidigare skrivit om Hagby kyrka, men några av de fynd som nu har gjorts är så intressanta att de förtjänar att lyftas fram. Redan sedan tidigare är kyrkan en av de absolut rikaste vad gäller fynd av mynt, över 1000 stycken. Nu tillkommer ytterligare ett par hundra, varav en samlad depå om 124 medeltida silvermynt. Ca 20 av dessa är präglade under Magnus Ladulås regering (1275-1290), flera i Kalmar. Resterande dryga hundra mynt är präglade efter 1360/61. Hur denna lite märkliga sammansättning med ett kronologiskt glapp på ca 100 år ska tolkas är i nuläget inte klart.

Hagbymynt
Foto: Rikard Hedvall

Myntfynden är även intressanta ur ett annat perspektiv. De bidrar nämligen till dateringen av kyrkan. Dateringen har länge varit något av en tvistefråga. I analogi med andra Möre-kyrkor förefaller 1200-talets första del eller mitt vara mest sannolikt. Det hindrar emellertid inte att många velat placera kyrkan i 1100-talet. Myntfynden stödjer dock en datering till första hälften av 1200-talet.

Ett annat intressant fynd består av ett fragment av en runristad sten. Fragmentet i sig självt ser kanske inte så upphetsande ut, allt som går att uttyda på det är ordet ‘och’. Det är själva förekomsten som är det verkligt spännande. Ännu råder inte full enighet om fragmentet kommer från en runsten eller ett runristat gravmonument. Dateringen hamnar oavsett troligen någon gång under 1000-talet. Är det fråga om ett runristat gravmonument måste man tänka sig att rundkyrkan har haft en föregångare, kanske en träkyrka uppförd under slutet av 1000-talet. I den nuvarande kyrkan har man inte sett några spår av en sådan föregångare. Den bör dock ha funnits någonstans i närheten.

Runfynd_Hagby
Foto: Magnus Källström

Oavsett om det rör sig om en runsten eller ett gravmonument så understryker det platsens koppling till en lokal elit-miljö. Bland andra jag själv har tidigare argumenterat för att kyrkan uppförts i anslutning till en storgård. Förutom kyrkan i sig själv med sin manifesta arkitektur i två våningar, finns från Hagby ett fynd av en sliverkedja med djurhuvudformiga ändavslutningar daterad till 1000-tal. Ett skriftlig dokument från 1300-talet antyder också närvaron av en huvudgård. Längre ner för Hagbyån kan det ha funnits en hamn där handel i någon form bedrivits. Ett fynd av en vikingatid våg och en vikt understryker den möjligheten.

Det är uppenabrt att det finns all anledning att återkomma till Hagby kyrka och den spännande miljön i området kring denna!

Annonser